THE DENTAL ASSOCIATION OF THAILAND

E-mail: thaidentalnet@gmail.com

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112
! เลื่อนการจัดงานเป็น วันที่ 23 - 24 - 25 สิงหาคม 2564
ลงทะเบียนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564, การประชุมวิชาการครั้งที่ 112 และการออกบูธงานแสดงสินค้าทางทันตกรรม สำหรับทันตแพทย์ เลื่อนการจัดงานเป็น วันที่ 23-24-25 สิงหาคม 2564

ระบบงานและข้อมูล.

ทันตแพทยสมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อมูล/เอกสารดาวน์โหลด และรายการข้อมูลอื่น ๆ

UPCOMING DAT MEETING

เอกสาร/ประกาศ/ดาวน์โหลด

Media/Video

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม.

ทันตแพทยสมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์