ตรวจสอบสถานะการเป็นยุวสมาชิก

บันทึกเลขที่ รหัสนักศึกษา ที่ได้บันทึกไว้ในการลงทะเบียนยุวสมาชิก เพื่อตรวจสอบสถานะการเป็นยุวสมาชิก


หลังจากทำการลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ และแจ้งสถานะกลับทางอีเมล์ (หากไม่พบอีเมล์ในกล่องรับให้ตรวจสอบในกล่องอีเมล์ขยะ)