ลงทะเบียนยุวสมาชิก

ค่าสมาชิก แรกเข้า 100 บาท ครั้งเดียว ไม่มีค่าสมาชิกรายปี

โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เลขบัญชี 026-1-11288-4 สาขา สาขาสยามสแควร์

1. กรุณาระบุรหัสนักศึกษาของตนเอง ที่ช่องบันทึกช่วยจำ
2. กรณีชำระแทน/หรือชำระรวมกัน ให้ระบุรหัสนักศึกษาให้ครบทุกคน และช่องแนบหลักฐานการโอนเงินให้ใช้สลิปโอนเงินเดียวกัน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครยุวสมาชิก

นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภาในประเทศไทย

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

เมื่อพ้นสภาพความเป็น นิสิต นักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ เช่น จบการศึกษา หรือลาออกจากคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นต้น

ผลประโยชน์ของยุวสมาชิก

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดให้แก่ยุวสมาชิก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น การบรรยายทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิต นักศึกษา เพื่อการสอบรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ การบรรยายเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิต นักศึกษา เมื่อจบหลักสูตร และกำลังจะออกไปประกอบวิชาชีพ

* กรุณากรอก Facebook ID/address เนื่องจากกิจกรรมจะเกิดผ่าน facebook

Line ID (เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ) / Facebook ID (เนื่องจากกิจกรรมจะเกิดผ่าน facebook)