งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 110 และการออกบูธทางทันตกรรม

รายละเอียด

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 110 (1/2563) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันอังคาร พุธ พฤหัสบดีที่ 21 - 22 - 23 กรกฎาคม 2563 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์