ลงทะเบียน VISITOR
เข้าชมงานแสดงสินค้าทางทันตกรรม
สำหรับทันตแพทย์

ขั้นตอนการตรวจสอบ
เลขใบอนุญาติ : ให้บันทึก 5 หลักเช่น 00001
รหัสยืนยัน : ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่ได้ให้ข้อมูลเลขบัตรประชาชน ให้บันทึกอักษร รวมสระ 5 ห้าตัวแรกของนามสกุล

ลงทะเบียน VISITOR
เข้าชมงานแสดงสินค้าทางทันตกรรม
สำหรับทันตแพทย์

บันทึกเลขที่ใบอนุญาติ 5 หลักเช่น 00001 และ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่ได้ให้ข้อมูลเลขบัตรประชาชน ให้บันทึกอักษร รวมสระ 5 ห้าตัวแรกของนามสกุล เพื่อตรวจสอบข้อมูล