สมัครยุวสมาชิก

รายละเอียด

“ยุวสมาชิก” ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์

 

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ข้อ คือ

1. บำรุง และส่งเสริมการศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์

2. บำรุง และส่งเสริมการประกอบวิชาชีพในสาขาทันตกรรม

3. ปลูกสามัคคีธรรม และมารยาทอันดีงาม

4. ช่วยเหลือเผยแพร่ความรู้ในการบำบัด และอนามัยทางทันตแพทย์แก่ประชาชน

5. บำรุงการกีฬา และให้ความบันเทิงแก่สมาชิก

 

เพื่อเป็นการบำรุงและส่งเสริมการศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ให้แก่นิสิต นักศึกษา ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในทุกสถาบันที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา ทันตแพทยสมาคมฯ จึงได้รื้อฟื้นโครงการ “ยุวสมาชิก” เพื่อเปิดโอกาสนิสิต นักศึกษา ของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่เข้าร่วมในโครงการ ยุวสมาชิก ทุกท่าน ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่ทางสมาคมฯ จะจัดดำเนินการให้แก่ยุวสมาชิกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ ทั้งทางวิชาการ และอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ เพื่อรับใช้ประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งเป็นการปลูกฝังความสามัคคี ในกลุ่มนิสิต นักศึกษา โดยไม่มีการแบ่งแยกสถาบัน

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครยุวสมาชิก

นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภาในประเทศไทย

 

ค่าสมาชิก

ค่าแรกเข้า 100 บาท ชำระเพียงครั้งเดียว ไม่มีค่าสมาชิกรายปี

 

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

เมื่อพ้นสภาพความเป็น นิสิต นักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ เช่น จบการศึกษา หรือลาออกจากคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นต้น

 

ผลประโยชน์ของยุวสมาชิก

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดให้แก่ยุวสมาชิก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น การบรรยายทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิต นักศึกษา เพื่อการสอบรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ  การบรรยายเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิต นักศึกษา เมื่อจบหลักสูตร และกำลังจะออกไปประกอบวิชาชีพ

 

สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญของทันตแพทยสมาคมฯ เมื่อจบการศึกษา โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ตามที่จะประกาศต่อไป