THE DENTAL ASSOCIATION OF THAILAND

E-mail: thaidentalnet@gmail.com

ข่าวสารทันตแพทย์
ข่าวสารทันตแพทย์ ฉบับงานประชุมวิชาการครั้งที่ 115
รายการบทความ ข่าวสารทันตแพทย์ ฉบับงานประชุมวิชาการครั้งที่ 115
1
ข่าวสารทันตแพทย์ ฉบับงานประชุมวิชาการครั้งที่ 115 (รวมเล่ม)
ผู้แต่ง : ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ดาวน์โหลดบทความ
2
สารจากประธานวิชาการ
ผู้แต่ง : ทันตแพทย์ อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ประธานฝ่ายวิชาการ
ดาวน์โหลดบทความ
3
การประชุมวิชาการครั้งที่ 115 (1/2566)
ผู้แต่ง : ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ดาวน์โหลดบทความ