THE DENTAL ASSOCIATION OF THAILAND

E-mail: thaidentalnet@gmail.com

ข่าวสารทันตแพทย์
ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 6/2564
ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
รายการบทความ ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 6/2564
1
บรรณาธิการ ชวนคุุย
ข่าวสารฉบับนี้เป็นฉบับประจําเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 ซึ่งตรงกับช่วงที่รัฐบาลเปิดประเทศเพื่อต้อนรับ นักท่องเที่ยว และนับเป็นจังหวะที่ดีที่ทางทันตแพทยสมาคม จะได้จัดการประชุมวิชาการแบบ hybrid คือมีทั้ง onsite และ online แต่เราก็ต้องมีมาตรการตามเกณฑ์ของสํานักอนามัย กทม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด ความไม่สะดวกบ้าง แต่ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของข่าวสารเล่มนี้ก็ยังคงความเข้มข้นทั้งบทความวิชาการ บทความปกิณกะ และข่าวสารจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่นเคย
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ หนังสือข่าวสารทันตแพทย์
ดาวน์โหลดบทความ
2
โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (Polyetheretherketone) ทางทันตกรรม
Polyartlyetherketones (PAEKs) เป็นสมาชิกใหม่ของโพลิเมอร์ในกลุ่มหลอมร้อนผันกลับได้ที่อุณหภูมิสูง (high-temperature thermoplastic polymer) ประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักแบบสายวงแหวนอะโรมาติก (aromatic backbone molecular chain) ที่เชื่อมต่อระหว่างกันด้วยหมู่ฟังก์ชัน (functional group) ชนิดอีเธอร์ (ether) และ คีโตน (ketone) โพลิเมอร์ชนิดนี้ มี 2 ชนิด ที่นิยมใช้ ในทางการแพทย์คือ พอลอีเทอร์อีเทอร์คีโตน Polyether-ether-ketone) หรือ PEEK และ Polycarly-ether-ketone-ether-ketone-ketone) หรือ PEKEKK โดยมีสูตรทางเคมี
ผู้แต่ง : ผศ.ทพ.ดร.พิสัยศิษฐ์ ชัยจรีนนท์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาวน์โหลดบทความ
3
การรักษาการบาดเจ็บของฟัน และกระดูกเบ้าฟันในชุดฟันน้ํานม Traumatic injuries to teeth and alveolar bone in primary dentition
อุบัติเหตุที่เกิดกับฟันน้ํานมเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผู้ป่วยมาพบทันตแพทย์ การบาดเจ็บบริเวณช่องปากในเด็กวัย 0-6 ปี พบได้มากเป็นอันดับที่สองหรือ 18 เปอร์เซ็นต์ของการบาดเจ็บทางร่างกายทั้งหมด (Somatic injuries) และการบาดเจ็บต่อฟันจัดเป็นการ บาดเจ็บที่พบได้บ่อยที่สุดของการบาดเจ็บบริเวณช่องปาก ตามด้วยการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่ออ่อน ดังนั้นทันตแพทย์จึงจําเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการที่เหมาะสมต่อฟันน้ํานมที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งมีความพิเศษ แตกต่างจากการจัดการในฟันแท้ที่ได้รับบาดเจ็บ เพราะนอกจากจะมีผลต่อตัวฟันและเนื้อเยื่อรองรับโดยรอบแล้ว สิ่งที่ทันตแพทย์ต้องพึงระวังก็คือ การบาดเจ็บต่อฟันน้ํานมอาจจะส่งผลต่อ หน่อฟันแท้ที่อยู่ข้างใต้ ดังนั้นการติดตามผลการรักษาอย่างเหมาะสม ตลอดจนทราบถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดในระยะยาวต่อผู้ป่วยจึง เป็นสิ่งจําเป็นที่ทันตแพทย์ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และหากผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที จะสามารถลดความรุนแรง ของผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นต่อหน่อฟันแท้ได้
ผู้แต่ง : ผศ.ทพญ. วรรณภา จีนาเติซ ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาวน์โหลดบทความ
4
Little world of Cactus
เมื่อไม่นานมานี้ ฉันเพิ่งเริ่มเลี้ยงพวกต้นกระบองเพชร สาเหตุ เพราะการที่อยากมีพื้นที่สีเขียวให้กับระเบียงคอนโต แต่ฉันไม่ได้นอน ที่นั่นทุกคืน เมื่อลองปลูกต้นไม้ปกติทั่ว ๆ ไปที่ต้องการการรดน้ําทุกวัน หรือวันเว้นวัน มันจึงเหี่ยวเฉาตายไปอย่างน่าสงสารและทําให้ฉันรู้สึก ผิดต่อชีวิตพืชที่ไม่สามารถแสดงอาการทรมานออกมาให้สังเกตเห็น และได้แต่สิ้นใจตายไปอย่างเงียบ ๆ ฉันจึงเริ่มคิดได้ว่าพืชทนทานตาย ยากอย่างพวกกระบองเพชรที่ทนความแห้งแล้งได้ดีจึงน่าจะเหมาะกับ คนงานยุ่งและไม่ได้อยู่ที่คอนโดทุกวันอย่างฉัน
ผู้แต่ง : เรียบเรียงโดย ทพ. วุุฒิพงษ์ เหล่าอมต
ดาวน์โหลดบทความ
5
ชีวิตติดความหวาน แต่ไม่อยากเติมน้ำตาลได้ไหม ?
สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้อ่านทุกท่าน ตอนที่ ผมกําลังคิดเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้ ก็เพิ่งเข้าสู่ เดือนสิงหาคม เป็นระยะเวลากว่า 18 เดือนแล้ว ท่ามกลางสถานการณ์ที่คนไทยทั้งประเทศ (และชาวโลก) ต้องประสบความยากลําบาก หันไปทางไหนก็ได้ยินแต่เสียงบ่น กิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยขับเคลื่อน เศรษฐกิจและหล่อเลี้ยงชีวิตต้องหยุดชะงัก บางรายถึงขั้นปิดกิจการ จะใช้คําว่าชีวิตขมขืนกับหลาย ๆ คนคงไม่เกินจริงไปนัก แต่ก่อนที่ ผมจะดึงอารมณ์ของท่านให้ดิ่งลงไปกว่านี้ ผมขอกลับเข้ามาสู่เรื่อง ที่ผมตั้งใจจะนํามาฝากวันนี้ก่อนดีกว่าครับ
ผู้แต่ง : มายด์มิ้งค์ ผู้ชายสามมิติ
ดาวน์โหลดบทความ
6
การออกชุมชน ในยุคโควดิ -19
หนึ่งในวิชาสําคัญที่จะขาดไปไม่ได้สําหรับการเป็นทันตแพทย์ คือ วิชาทันตกรรมชุมชนพวกเราเป็นนิสิตทันตแพทย์ชั้น ปีที่สี่ ที่เรียนออนไลน์มาราว ๆ หนึ่งปีเต็ม สถานการณ์ในปัจจุบันหลายคนอาจจะเรียกว่า “ยุดโควิด” แน่นอนว่าโรคระบาด ร้ายแรงที่ดําเนินมาตั้งแต่ปีที่แล้วทําให้ การดําเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปในทุกแง่ หลายภาคส่วนต้องเตรียมรับมือกับ ความเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและปรับตัวเพื่อให้ทุกอย่างดําเนินต่อไปได้ ซึ่งการเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ ทําให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม โดยปกติแล้วหากได้ยินคําว่าทันตกรรมชุมชน ก็คงหนีไม่พันกับการได้ลง ไปสัมผัส ประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดในชุมชนเล็กๆ และใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้าน ในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งพวกเรา จึง ไม่เคยคิดมาก่อนว่าการเรียนวิชาทันตกรรมชุมชนนั้นจะสามารถจัดกิจกรรมในรูปออนไลน์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม “ชุมชน ออนไลน์” ที่เราไม่เคยคาดคิดถึงนั้นได้เกิดขึ้นแล้วจริง ๆ ในยุคที่เราเรียกกันว่ายุคโควิด
ผู้แต่ง : เขียนโดย นทพ.รวิสรา สุวรรณนิมิตร และนทพ.สัญฐกรณ์ วิเวโก นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดบทความ
7
D E N T N E W S
ผู้แต่ง : ่ข่าวสารทันตแพทย์
ดาวน์โหลดบทความ