THE DENTAL ASSOCIATION OF THAILAND

E-mail: thaidentalnet@gmail.com

ข่าวสารทันตแพทย์
ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 4/2565
ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 4/2565 กรกฎาคม - สิงหาคม 2565
รายการบทความ ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 4/2565
1
ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 4/2565 (รวมเล่ม)
ผู้แต่ง : ข่าวสารทันตแพทย์
ดาวน์โหลดบทความ
2
โควิด-19 กำลังเข้าสู่โรคประจำถิ่น บริการทันตกรรมต้องทำอย่างไรบ้าง
ผู้แต่ง : ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล
ดาวน์โหลดบทความ
3
งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 113 (1/2565)
ผู้แต่ง : ข่าวสารทันตแพทย์
ดาวน์โหลดบทความ
4
COVID-19 สะเทือนวงการทันตแพทย์
ผู้แต่ง : บทความชุ่มชุน
ดาวน์โหลดบทความ
5
เค็ม...แต่ดี และต้องใช้ให้พอดีด้วยนะ
ผู้แต่ง : มายด์มิงค์ ผู้ชายสามมิติ
ดาวน์โหลดบทความ
6
How to แยกขยะง่าย ๆ ที่บ้าน
ผู้แต่ง : ผศ.ทญ.ดร.พิไลพร วิวัฒน์บุุตรสิริ
ดาวน์โหลดบทความ
7
CU NEWS
ผู้แต่ง : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ดาวน์โหลดบทความ
8
MU NEWS
ผู้แต่ง : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดาวน์โหลดบทความ