THE DENTAL ASSOCIATION OF THAILAND

E-mail: thaidentalnet@gmail.com

ข่าวสารทันตแพทย์
ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1/2565
ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1/2565 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565
รายการบทความ ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1/2565
1
บรรณาธิการชวนคุย
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ
ดาวน์โหลดบทความ
2
งานประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมฯ ครั้งที่ 112
ผู้แต่ง : ข่าวสารงานประชุมวิชาการ
ดาวน์โหลดบทความ
3
กลิ่นปาก (Halitosis)
ผู้แต่ง : ชมรมรอยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลดบทความ
4
โรคเริมบริเวณช่องปาก ความรู้สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป
ผู้แต่ง : ชมรมรอยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลดบทความ
5
เติิมพลังแบบ Go Green Energy ง่าย ๆ สบายกระเป๋า
ผู้แต่ง : มายด์มิ้งค์ ผู้ชายสามมิติ
ดาวน์โหลดบทความ
6
หมอฟันออกวิ่ง
ผู้แต่ง : พญ. ชรินญา กาญจนเสวี
ดาวน์โหลดบทความ
7
CU & MU NEWS
ผู้แต่ง : D E N T N E W S
ดาวน์โหลดบทความ