งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111 และการออกบูธทางทันตกรรม จัดโดยทันตแพทยสมาคมฯ