แนวทางการควบคุมและป้องกัน การติดเชื้อทางทันตกรรม ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 1 วันที่ 21 เมษายน 2563

รายละเอียด

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) มีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายมาตรการหลายๆส่วน ดังนั้น ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯจึงได้มี การแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอแนวทางการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรมในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อ SAR-CoV-2 รวมถึงโรคติดเชื้ออื่นๆ ทั้งของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ทันตแพทย์และทันตบุคลากรควรปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด และถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และแนวทางดังกล่าวนี้อาจจะมีการปรับปรุงไปตามช่วงระยะเวลาและความเหมาะสมของข้อมูลวิชาการที่เปลี่ยนแปลงไป

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ทางสมาคมจัดส่ง PPE ให้แล้วที่นี