กรุณากรอกหมายเลขอ้างอิง 12 หลัก ที่ได้จากการลงทะเบียน

หรือ เลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ( บันทึก 5 หลักเช่น 00001 )

ลงทะเบียนไว้แล้วชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
งานประชุมวิชาการครั้งที่ 108

ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ

สมาชิกทันตแพทยสมาคมฯ ก่อน 15 พ.ค. 1,500 บาท
สมาชิกทันตแพทยสมาคมฯ หลัง 15 พ.ค. 3,000 บาท
ไม่ใช่สมาชิกทันตแพทยสมาคมฯ ก่อน 15 พ.ค. 3,000 บาท
ไม่ใช่สมาชิกทันตแพทยสมาคมฯ หลัง 15 พ.ค. 5,000 บาท

การชำระเงิน

จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต

โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
เลขบัญชี 026-1-11288-4 สาขาสยามสแควร์