ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม การยื่นขอรับวัคซีน COVID-19 ของทันตบุคลากร

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

A

1. ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส. สธ.) จะนำข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบหมอพร้อม ซึ่งปกติมีการจัดลำดับความสำคัญไว้ 5 ระดับ ชื่อที่ส่งผ่านและได้รับการตรวจสอบจากทันตแพทยสมาคมฯ จะถูกจัดเข้าอยู่ใน priority101 ของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าซึ่งจะได้รับการจัดสรรวัคซีนก่อน (หากท่านลงทะเบียนหมอพร้อมด้วยตนเอง จะได้รับ priority 105 หมายถึงประชาชนทั่วไป หรือสูงกว่านั้นตามลำดับความสำคัญที่รัฐมอบหมายให้) ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล จึงขอให้ท่านให้ข้อมูลในส่วนที่ไม่ครบถ้วน หรือแก้ไขการสะกดคำ ตัวเลขต่าง ๆ ให้ถูกต้อง รวมทั้งยืนยันสถานะทันตบุคลากรอย่างตรงไปตรงมาตามความเป็นจริง เพื่อให้การจัดสรรวัคซีนเกิดการเข้าถึงผู้ที่จำเป็นอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นเครื่องสนับสนุนให้การขอรับการจัดสรรวัคซีนในลอตต่อ ๆ ไปของทันตแพทยสมาคมฯ มีความชอบธรรม น่าไว้วางใจ เนื่องจากมีการจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรมกับทั้งทันตบุคลากรและประชาชนในสังคม
2. เมื่อท่านยืนยันข้อมูลแล้ว สมาคมทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ จะส่งข้อมูลนี้ให้ สบส. ตรวจสอบอีกชั้น ก่อนส่งให้ จุดฉีดวัคซีนปลายทาง (เช่น ในพื้นที่ กรุงเทพฯ รพ.ที่ได้รับมอบหมายให้ฉีดวัคซีนให้ทันตบุคลากรที่ลงชื่อไว้ คือ รพ.วิมุตติ) เป็นผู้นำข้อมูลเข้าระบบหมอพร้อม เมื่อใดก็ตาม ที่ข้อมูลลงในระบบหมอพร้อมแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าท่านเป็นผู้ได้สิทธิ์รับวัคซีนผ่าน line หมอพร้อม (ซึ่งคาดว่าจะตรวจสอบได้ช่วงต้นเดือน พ.ค.) คู่ขนานกันไปนั้น ทันตแพทยสมาคมจะสื่อสารให้ท่านทราบเป็นระยะว่าขณะนี้ผลการประสานงานเพื่อการกระจายวัคซีนเป็นอย่างไร ทางช่องทาง Line official, Facebook หรือการประสานทาง sms
3. การดำเนินการนี้ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ มิได้มีอำนาจโดยตรงในการจัดสรรวัคซีน เพราะอำนาจการจัดสรรวัคซีนขึ้นอยู่กับคณะกรรมการควบคุมโรคแต่ละจังหวัด แต่สมาคมมุ่งมั่นที่จะปกป้องทันตบุคลากรด้วยการเรียกร้องและกระตุ้นให้ภาครัฐให้ความสำคัญกับทันตบุคลากรที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในการดูแลผู้ป่วย และเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งยังสามารถไปช่วยงานบริการทางการแพทย์เบื้องต้นได้ ในกรณีบุคลากรทางการแพทย์สายหลักไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบันได้รับการยืนยันจาก สบส. ว่าจะมีการจัดสรรให้ทันตบุคลากรในพื้นที่กทม. ราว 5000 คน ก่อนเป็นเบื้องต้น นับเป็นความก้าวหน้าก้าวหนึ่งที่มาจากการร่วมลงชื่อของทันตบุคลากรทุกท่าน อย่างไรก็ตามในพื้นที่ต่างจังหวัด ทันตแพทยสมาคมฯ จะพยายามผลักดันให้ทันตบุคลากรได้รับการจัดสรรวัคซีนต่อไปด้วยเช่นกัน สมาคมจึงขอเรียนให้ท่านทราบถึงสถานการณ์ ความพยายาม ระบบการจัดสรรและข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้เราเข้าใจ และสามารถร่วมกันเป็นพลังที่สำคัญของระบบสุขภาพไทยได้อย่างแข็งแรง