โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ประเด็นที่เป็นปัญหา ในแนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก

รายละเอียด

ณ.ห้อง Lotus Suites 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ