โครงการสัมนาวิชาการและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ข้อสรุปทางวิชาการเรื่องผลกระทบของการใช้อะมัลกัม ที่มีต่อสุขภาพ และการพิจารณาวัสดุทางเลือก

รายละเอียด

ณ.ห้อง Lotus Suites 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ