DAT Comprehensive Review

รายละเอียด

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย การบรรยายทางวิชาการเพื่อนักศึกษาทันตแพทย์ ครั้งที่ 1 DAT Comprehensive Review (episode 1) บรรยายโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จากทั่วประเทศ สามารถฟังในห้องบรรยาย หรือรับฟังผ่าน facebooklive เปิดให้รับฟังการบรรยายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับยุวสมาชิกของสมาคมเท่านั้น ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการสมัครยุวสมาชิก และสมัครยุวสมาชิก คลิกที่รายละเอียดของการสมัครยุวสมาชิก และสมัครยุวสมาชิก หรือ คลิกที่นี่