ดาวน์โหลด / ลิงค์

รายการข้อมูลดาวน์โหลด / ลิงค์

จดหมายเชิญประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 108 (1/2562) ( 3 MB )
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 108 (1/2562) ( 3 MB )
กำหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 108 (1/2562) ( 261 KB )
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ( 83 KB )
จดหมายเชิญประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107 (2/2561) ( 5 MB )
จดหมายเชิญประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 106 (1/2561) ( 2 MB )
จดหมายเชิญประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 105 (2/2560) ( 189 KB )
ใบสมัครสมาชิกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( 317 KB )
การวินิจฉัยโรคฟันผุและการจัดการ 2561 Dental Caries Diagnosis and Management ( 403 KB )
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ (Caries risk assessment) สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ( 449 KB )
แนวทางการใช้ฟลูออไรด์สำหรับเด็ก พ.ศ. 2560 ( 397 KB )