เอกสาร/ประกาศ/ดาวน์โหลด

รายการข้อมูลเอกสาร/ประกาศ/ดาวน์โหลด

ใบสมัครสมาชิกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( 317 KB )
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ( 83 KB )
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 108 (1/2562) ( 3 MB )
จดหมายเชิญประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 108 (1/2562) ( 3 MB )
กำหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 108 (1/2562) ( 261 KB )
จดหมายเชิญประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107 (2/2561) ( 5 MB )
กำหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107 (2/2561) ( 213 KB )
จดหมายเชิญประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 106 (1/2561) ( 2 MB )
กำหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 106 (1/2561) ( 272 KB )
จดหมายเชิญประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 105 (2/2560) ( 189 KB )
กำหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 105 (2/2560) ( 273 KB )