ข้อสรุปจากการสัมมนาทางวิชาการของทันตแพทยสมาคม

Lecture Note จากการประชุมวิชาการ

บทความวิชาการที่น่าสนใจ

เด็กในแต่ละวัยต้องการการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันที่แตกต่างกันไป เราได้รวบรวมบทความที่จะช่วยให้คุณหมอสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองของเด็กแต่ละช่วงอายุได้อย่างถูกต้องและมั่นใจโดยแบ่งเป็นสามช่วงอายุดังนี้