Silver Wave SYMPOSIUM

ขั้นตอนการตรวจสอบ
เลขใบอนุญาติ : ให้บันทึก 5 หลักเช่น 00001
รหัสยืนยัน : ใช้อักษรไทย 3 ตัวแรกของชื่อ (นับรวมสระ)
เมื่อตรวจสอบถูกต้องเลือกสั่งพิมพ์รายการใบรับรองจากรายการที่แสดง

Silver Wave SYMPOSIUM

บันทึกเลขที่ใบอนุญาติ และ รหัสยืนยัน เพื่อตรวจสอบรายการใบรับรอง และ พิมพ์สั่งพิมพ์ใบรับรอง